Wie zijn wij?

Het is Gods wil een volk te leiden naar de redding door middel van Zijn naam. Een volk die geloof dat er geen ander fundament buiten Jezus is.  “Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” (1 Korintiërs 3:11). En gebouwd wordt op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is. (Efeziërs 2:20).

 

Dat het noodzakelijk is de permanent gemeenschap onder kerkleden! Het geven van advies en instructie in het Woord van God voor het werk van de bediening, en voor de uitoefening van de geestelijke werking zoals in de Bijbel staat. Deze gemeenschap wordt door God gesteund doormiddel van Zijn Heilige Geest. Hij is degene die zet in zijn kerk evangelisten, herders, zendelingen, leraren, enz.

 

Wij erkennen de leden van het lichaam van Jezus Christus, en daarom broeders in het geloof, allen, die belijden de geboden uiteengezet door de Heilige Geest zoals staat geschreven in Handelingen 2:38 en 39:

 

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.”

 

Verklaren streven naar de eenheid van de Geest, en door de vrede te bewaren, belijdende onze aanbidding aan God, en in het praktijk brengen één geloof en één doop, want we hebben alleen één God en Vader van allen in alle:

 

In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping,  één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.” (Efeziërs 4:2-6)