Waarom de kerk?

Door te luisteren naar Uw Woord, komt er licht en duidelijkheid in mijn leven! (Psalmen 119:130)

 “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10:17)

Belofte van de Geest (850 jaar v.C.)

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.” (Joël 2:28-32)

Ongeveer in het jaar 33

Jezus zei: “En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.” (Matteüs 16:18)

  • Niet op Petrus is de kerk opgebouwd, maar Jezus verwijst naar wat Petrus daarvoor zei: Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God” (Matteüs 16:16)
  • Petra is het ‘fundament’ in Jezus. ” gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,” (Efeziërs 2:20)
  • Gemeente in het grieks EKKLESIA dat betekend VERGADERING.

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt? Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.” (1 Korinthiërs 6:19)

De eerste kerk 

De eerste kerk ontstond op de dag van Pinksteren. Zoals in Handelingen 2:1-4 staat geschreven:

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

  • Welkom

    Klikt u rustig rond op onze website.

Switch to mobile version