Manifestaties van God

De bekende manifestaties van God:

 1. Stem: God sprak tot Abraham (Genesis 12:1;15:1;17:1-3)
 2. Engel des HEERE: God openbaarde zicht als een engel (Genesis22:10-12)
 3. Man: worstelde met Jacob (Genesis 32:24)
 4. Vuurvlam: toen God Mozes riep (Exodus 3:2)
 5. Wolkkolom: toen het volk van Israël werd geleid door de woestijn (Exodus 13:21)
 6. De zoon van God: Jezus Christus.
 7. Heilige Geest en eeuwige God

Zoon van God

 • En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht:  God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. (1 Timoteüs 3:16)
 • Zoon is geboren (Metteüs 1:23-25)
 • Groeide in wijsheid (Lucas 2:52)
 • Had honger (Matteüs 4:2)
 • Dienstknecht (Filippenzen 2:7)
 • Hier gewoond (Johannes 1:14)
 • Hij bad (Lucas 22:45)
 • Offer voor de zonde (Hebreeën 9:26)
 • Stierf (Johannes 19:30)

Heilige Geest en eeuwige God

 • HEERE der heerscharen (Jesaja 9:6)
 • Weet alle dingen (Johannes 21:17)
 • Gaf te eten aan menigte (Matteüs 14:19-21)
 • Koning der Koningen (Openbaring 19:16)
 • Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen (Kolossenzen 1:16-17)
 • Beantwoord gebeden (Johannes 14:13-14)
 • Vergeef de zonden (Marcus 2:5-7)
 • Is opgestaan (Lucas 24:1-6)

De grootste manifestatie van God is Jezus:

Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. (Johannes 14:7-11)

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. (Johannes 1:14)

Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heerscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God. (Jesaja 44:6)

U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE,

en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben:
vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. (Jesaja 43:10)
 
More-of-Almighty-God-s-Glory-god-the-creator-17099516-600-400
 
 • Welkom

  Klikt u rustig rond op onze website.

Switch to mobile version